Kỹ thuật bón phân cho lúa ở đồng bằng ven biển miền Trung


* Sử dụng phân bón NPK riêng rẽ: ( NPK: 100,60,60)

Giống

Lọai phân

Số lượng (kg/ ha)

Bón lót

(%)

Thúc đợt 1

(%)

Khi lúa

hồi xanh

Thúc đợt 2

(%)

Khi phân

hóa đòng

Thúc đợt 3

(%)

Trước trỗ bông

12 - 15 ngày

Ngắn ngày

Phân chuồng

8000

100

-

-

-

Urê

217

30

40

20

10

Lân supe

300

100

-

-

-

Kaliclorua

120

30

30

30

10

 

 

 

 

Trung, dài ngày

Phân chuồng

8000

100

-

-

-

Urê

217

30

40

20

10

Lân supe

300

100

-

-

-

Kaliclorua

120

30

20

40

10

 * Sử dụng phân bón NPK tổng hợp 

Giống

Lọai phân

Số lượng (kg/ ha)

Bón lót

(%)

Thúc đợt 1

(%)

Khi lúa

hồi xanh

Thúc đợt 2

(%)

Khi phân

hóa đòng

Thúc đợt 3

(%)

Trướctrỗ bông

12 - 15 ngày

Ngắn ngày

Phân chuồng

8000

100

-

-

Phun Đầu trâu 009 theo hướng dẫn

Đầu trâu

(NPK: 17, 12, 5)

415-550

40

40

20

Con ó

(NPK: 16, 16, 8)

415-550

40

40

20

 

Trung, dài ngày

Phân chuồng

8000

100

-

-

Phun Đầu trâu 009

theo hướng dẫn

Đầu trâu

(NPK: 17, 12, 5)

415-550

30

40

30

Con ó

(NPK: 16, 16, 8)

415-550

30

40

30

Ngày đăng: 22/02/2011 Tác giả: ST - Số lần được xem: 1278


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ