Kỹ thuật bón phân cho lúa ở đồng bằng sông Cửu Long


a. Đất phù sa sông Tiền và sông Hậu

* Sử dụng phân bón NPK riêng rẽ:( NPK: 100,60,60)

Giống

Lọai phân

Số lượng (kg/ ha)

Bón lót

(%)

Thúc đợt 1

(%)

Khi lúa

hồi xanh

Thúc đợt

2 (%)

Khi phân

hóa đòng

Thúc đợt 3

(%)

Trước trỗ bông12 –

15 ngày

 

Ngắn ngày

Phân chuồng

8000

100

-

-

 

Urê

217

40

40

20

 

Lân supe

300

100

-

-

 

Kaliclorua

120

30

30

40

 

Trung, dài ngày

Phân chuồng

8000

100

-

-

-

Urê

217

30

40

20

10

Lân supe

300

100

-

-

-

Kaliclorua

120

30

20

40

10

* Sử dụng phân bón NPK tổng hợp

Giống

Lọai phân

Số lượng (kg/ ha)

Bón lót

(%)

Thúc đợt 1

(%)

Khi lúa

hồi xanh

Thúc đợt 2

(%)

Khi phân

hóa đòng

Thúc đợt 3

(%)

Trước trỗ bông12 –

15 ngày

Ngắn ngày, Trung và dài ngày

Phân chuồng

8000

100

-

-

 

Phun Đầu trâu 009 theo hướng dẫn

 

Đầu trâu

Te-1

400

50

50

-

Đầu trâu

Te-2

100

-

-

100

Đầu trâu

(NPK: 17, 12, 5)

415-550

30

40

30

 b. Đất phèn và mặn

Áp dụng tỷ lệ nêu trên, song cần tăng lượng phân Lân từ 100 lên 150 kg P2O5  / ha, tương ứng 500- 750 kg Lânsupe/ha, hoặc 200- 300 kg/ha Lân hạt đầu Trâu, hoặc 150- 200kg/ha Lân IndoGuano( Lân thiên nhiên, 22% Lân, 19% Canxi và nguyên tố trung, vi lượng khác).

Ngày đăng: 22/02/2011 Tác giả: ST - Số lần được xem: 1257


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ