Thông báo tình hình dịch hại cây trồng 01 tháng (Từ ngày 16 tháng 12 năm 2017 đến ngày 15 tháng 01 năm 2018)


Ngày đăng: 16/01/2018 Tác giả: TTNN - Số lần được xem: 1338

Dịch bệnh, BVTV


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website