Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 10 -04-2018


Vụ Xuân 2018: Diện tích gieo trồng vụ Xuân tính đến kỳ báo cáo ngày 10/04/2018 là: 40.0244,37ha, đạt 95,30% so với KH, bằng 100,23% so với cùng kỳ. Trong đó:

* Cây lúa: Diện tích đã cấy, gieo thẳng 30.577,72ha, đạt 98,64% so với KH, bằng 98,18% so với cùng kỳ ( Vĩnh Yên: 1.369,50ha; Phúc Yên: 2.009,72ha; Lập Thạch: 4.036,6ha; Sông Lô: 2.900,0ha; Tam Dương: 3.239,35ha ( Trại Mai Nham - Trung tâm Giống cây trồng 17,55ha); Tam Đảo: 2.169,0ha; Bình Xuyên: 4.050,0ha; Yên Lạc: 4.651,4ha; Vĩnh Tường: 6.152,13ha (Trại Vũ Di - Trung tâm Giống cây trồng 17,85ha).

 * Cây ngô: Diện tích gieo trồng 2.697,98ha, đạt 96,36% so với KH, bằng 100,83% so với cùng kỳ ( Phúc Yên: 102,0ha; Lập Thạch: 335,70ha; Sông Lô: 522,90ha; Tam Dương: 44,30ha; Tam Đảo: 28,0ha; Bình Xuyên: 118,0ha; Yên Lạc: 768,6ha; Vĩnh Tường 778,48ha).

 * Cây khoai lang: Diện tích trồng 203,62ha, đạt 50,91% so với KH, bằng 81,03% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 21,0ha; Lập Thạch: 89,7ha; Sông Lô: 12,3ha; Tam Đảo: 79,5ha; Vĩnh Tường 1,12ha).

 * Cây sắn: Diện tích trồng 1.400,50ha, đạt 92,14% so với KH, bằng 141,77% so với cùng kỳ (Phúc yên: 6,50ha; Lập Thạch: 686,60ha; Sông Lô: 618,4ha; Tam Đảo: 89,0ha).

* Cây rau các loại:  Diện tích gieo trồng 1.994,47ha, đạt 79,78% so với KH, bằng 109,09% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 92,3ha; Phúc Yên: 218,60ha; Lập Thạch: 176,70ha; Sông Lô: 171,20ha; Tam Dương: 474,0ha; Tam Đảo: 78,95ha; Bình Xuyên: 136,0ha; Yên Lạc: 223,53ha; Vĩnh Tường: 423,19ha).

*  Cây đậu các loại: Diện tích gieo trồng 109,4ha, đạt 109,4% so với KH, bằng 137,26% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 3,5ha; Phúc Yên: 18,6ha; Lập Thạch: 35,6ha; Sông Lô: 0,5ha Tam Đảo: 39,20ha; Vĩnh Tường: 12,0ha).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 1.818,34ha, đạt 84,57% so với KH, bằng 91,78% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây lạc:  Diện tích gieo trồng 1.712,28ha, đạt 90,12% so với KH, bằng 91,78% so với cùng kỳ ( Vĩnh Yên: 4,0ha; Phúc Yên: 87,0ha; Lập Thạch: 695,2ha; Sông Lô: 441,40ha; Tam Dương: 87,0ha; Tam Đảo: 18,0ha; Bình Xuyên: 115,0ha; Yên Lạc: 199,89ha; Vĩnh Tường: 64,79ha).

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng 104,56ha, đạt 41,82% so với KH, bằng 57,48% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 26,3ha; Lập Thạch: 23,4ha; Tam Dương: 3,6ha; Tam Đảo: 17,0ha; Bình Xuyên: 12,0ha; Yên Lạc: 18,86ha; Vĩnh Tường: 3,4ha).

* Cây hàng năm khác:  Diện tích gieo trồng 1.198,36ha, đạt 78,32% so với KH,bằng 130,86% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 67,6ha; Lập Thạch: 380,70ha; Sông Lô: 95,0ha; Tam Đảo: 71,50ha;Bình xuyên:9,0ha; Yên Lạc: 158,70ha; Vĩnh Tường: 415,86ha).

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 28/03- 03/04/2018):

Trưởng thành vào bẫy đèn (con/đèn/đêm): sâu đục thân hai chấm 0,6 con (tăng hơn so với kỳ trước), nơi cao 5 con (Phúc Yên); sâu đục thân cú mèo 1,2 con (tăng hơn so với kỳ trước), nơi cao 4 con (Phúc Yên); rầy nâu 0,7 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 5 con (Sông Lô); rầy lưng trắng 0,04 con, nơi cao 1 con (Sông Lô); sâu cuốn lá nhỏ 0,9 con (tăng so với kỳ trước), nơi cao 5 con (Phúc Yên).

- Trên lúa Xuân sớm:

+ Sâu đục thân cú mèo (tuổi 3, 4, 5, trưởng thành) tiếp tục gây hại rải rác, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,2 - 0,5%, cao 1 - 2%, cục bộ 5% (tại các xã Xuân Lôi, Văn Quán, Đồng Ích huyện Lập Thạch).

+ Sâu đục thân 2 chấm (trưởng thành, trứng) hại rải rác. Mật độ ổ trứng phổ biến 0,001- 0,003 ổ/m2, cao 0,01- 0,02 ổ/m2.

+ Sâu cuốn lá nhỏ (chủ yếu tuổi 4, 5, trưởng thành) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,5 - 0,8 con/m2, cao 2 - 4 con/m2 (Sông Lô, Phúc Yên).

+ Bệnh đạo ôn gây hại cục bộ trên giống lúa nếp, tỷ lệ lá hại phổ biến 0,05 - 0,1%, cao 1 - 2% (tại các xã Xuân Lôi, Đồng Ích, Sơn Đông huyện Lập Thạch).

+ Rầy nâu, rầy lưng trắng (chủ yếu tuổi 1, 2, 3) gia tăng gây hại cục bộ diện ổ. Mật độ phổ biến 10 - 20 con/m2, cao 50 - 100 con/m2, cục bộ 300 con/m2 (Bình Xuyên).

+ Bệnh khô vằn gia tăng gây hại một số diện tích đất trũng, hẩu, cấy dày, bón thừa đạm, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,5 - 1%, cao 4 - 5% (Lập Thạch).

+ Chuột hại gia tăng gây hại ở những nơi cạn nước, gần bờ mương, ven bờ gần đường đi. Tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,2 - 0,5%, cao 4 - 6%, cục bộ trên 10% (Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô).

- Trên lúa Xuân muộn:

+ Sâu đục thân cú mèo (chủ yếu tuổi 2, 3, 4) gây hại rải rác, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,2- 0,6%, cao 2 - 4% (Tam Dương, Lập Thạch, Sông Lô).

+ Sâu đục thân 2 chấm (tuổi 3, 4) hại cục bộ, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,3-0,5%, cao 1-1,5%.

+ Sâu cuốn lá nhỏ (chủ yếu tuổi 4, 5, trưởng thành) gây hại rải rác, mật độ phổ biến 0,3 - 0,5 con/m2, cao 2 - 4 con/m2 (Sông Lô, Phúc Yên).

+ Bệnh khô vằn phát sinh gây hại cục bộ một số diện tích cấy dày, bón thừa đạm, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,5 - 1%, cao 2 - 3%.

+ Chuột tiếp tục gia tăng gây hại những diện tích lúa giai đoạn đứng cái, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,1 - 0,2%, cao 2 - 3%, cục bộ 7 - 10% (Lập Thạch, Sông Lô, Bình Xuyên).

+ Ngoài ra, bệnh nghẹt rễ, bọ trĩ, ruồi đục lá gây hại rải rác.

- Trên cây rau:

+ Trên rau họ thập tự: Sâu xanh tiếp tục gia tăng gây hại nhẹ - trung bình, mật độ phổ biến 0,5 - 1 con/m2, cao 5 - 7 con/m2 (Vĩnh Yên). Sâu tơ, bọ nhảy rải rác mật độ phổ biến 5-8 con/m2.

+ Cây dưa chuột: Bệnh héo xanh hại nhẹ, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,5 - 1%, nơi cao 4 - 5%. Bệnh giả sương mai, phấn trắng gia tăng gây hại những diện tích dưa đang thu quả rộ, tỷ lệ lá hại phổ biến 1 - 2%, cao 10 - 12% (Tam Dương).

* Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 04/04- 10/04/2018:

- Trên lúa:

+ Trà lúa Xuân sớm: Sâu đục thân, rầy, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh khô vằn, chuột tiếp tục gia tăng gây hại cục bộ. Bệnh đạo ôn (Sông Lô, Bình Xuyên, Lập Thạch) tiếp tục phát sinh, phát triển diện ổ trong điều kiện thời tiết âm u, ít nắng, có mưa phùn và sương mù nhẹ cần chú ý phòng trừ kịp thời.

+ Trà lúa Xuân muộn: Sâu cuốn lá, sâu đục thân tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ rải rác; bệnh khô vằn gia tăng gây hại những diện tích cấy dày, bón thừa đạm. Chuột tiếp tục gia tăng gây hại rộng trên những diện tích lúa gần làng, ao hồ, đường đi, gò cao, mương máng, trang trại... cần chú ý phòng trừ.

+ Chú ý điều tra, phát hiện bệnh lùn sọc đen hại lúa.

- Cây rau:

+ Trên rau họ hoa thập tự: Bọ nhảy, sâu xanh tiếp tục gia tăng gây hại. Sâu tơ, bệnh thối nhũn, sương mai tiếp tục gây hại cục bộ.

+ Trên cây dưa chuột: Bệnh héo xanh, phấn trắng, giả sương mai tiếp tục gia tăng gây hại khi thời tiết âm u, mưa phùn, mưa nhỏ.

+ Trên cây su su: Bệnh sương mai tiếp tục gia tăng gây hại cục bộ.

* Đề nghị và biện pháp phòng trừ:

- Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành, thị phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp & PTNT (phòng Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn chỉ đạo, hướng dẫn nông dân:

+ Tích cực kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh hại, nhất là bệnh đạo ôn, bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân, rầy nâu, chuột hại lúa để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

+ Bón thúc sớm đòng những diện tích lúa đang giai đoạn đứng cái, đảm bảo ruộng đủ nước, không để ruộng khô hạn.

+ Phối hợp với các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, hướng dẫn nông dân chuẩn bị các điều kiện để triển khai diệt chuột tập trung theo Kế hoạch số 25/KH-SNN&PTNT ngày 03/4/2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT về triển khai thực hiện diệt chuột năm 2018; đợt 1 từ ngày 08 - 21/4/2018.

- Thực hiện tốt các biện pháp IPM, SRI, VietGAP; thu hoạch sản phẩm rau màu đảm bảo thời gian cách ly khi phun thuốc BVTV theo hướng dẫn của nhà sản xuất trên bao bì.

- Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng vật tư nông nghiệp, thuốc BVTV, kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

- Đối với diện tích lúa Xuân sớm đang bị sâu đục thân gây hại đề nghị bà con nông dân đưa nước vào ruộng và phòng trừ ngay bằng cách: cắt bỏ dảnh héo,  phun thuốc: Configent 55SC, Virtako 40 EC, Patox 90 WP hoặc rắc thuốc hạt như: Vibam 5H, Regent 3G,...

- Trên cây dưa chuột: bệnh giả sương mai có trên 10% lá bệnh gây hại, phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu sau: Anvil 5SC, Aliette 80WP, Ridomil Gol 68WP...; bệnh héo xanh dùng thuốc Stepgold 70 WP, Benlate C, Kasai 21,2WP...

Lưu ý: Khi phun cần tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng và đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch.

- Tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức diệt chuột tập trung ở những diện tích bị chuột gây hại. Sử dụng các biện pháp thủ công, dùng bẫy lồng, bẫy sập, bả chuột ít độc hại để diệt chuột bảo dảm an toàn cho sản xuất và đời sống ./.

 

Ngày đăng: 10/04/2018 Tác giả: Phòng Thống kê - Số lần được xem: 697

Dịch bệnh, BVTV

Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất rau hữu cơ Hướng dẫn phòng chống sâu keo mùa thu trên cây ngô
Xem tất cả »

ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website