Trồng trọt

Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 30-01-2019
30/01/2019
* Cây ngô: Diện tích thu hoạch 6.757,30ha, bằng 74,73% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 48,0 ha; Phúc Yên: 164,0 ha; Lập Thạch: 1.200 ha; Sông Lô: 860,0ha; Tam Dương: 1.025,0 ha; Tam Đảo: 615,0 ha; Bình Xuyên: 559,90ha; Yên Lạc: 1.005,0ha; Vĩnh Tường 1.280,0ha).
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-01-2019
20/01/2019
- Diện tích gieo trồng vụ Đông theo nghiệm thu, rà soát và điều chỉnh của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 20/01/2019 là: 15.269,65 ha, đạt 80,37% kế hoạch, bằng 87,53% so với cùng kỳ.Trong đó:
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 10-01-2019
10/01/2019
- Diện tích gieo trồng vụ Đông theo nghiệm thu, rà soát và điều chỉnh của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 10/01/2019 là: 15.226,90 ha, đạt 80,14% kế hoạch, bằng 87,34% so với cùng kỳ.Trong đó:
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 28-12-2018
28/12/2018
- Diện tích gieo trồng vụ Đông theo nghiệm thu, rà soát và điều chỉnh của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 28/12/2018 là: 15.226,90 ha, đạt 80,14% kế hoạch, bằng 87,80% so với cùng kỳ.Trong đó:
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-11-2018
20/11/2018
Vụ Đông 2018: - Diện tích gieo trồng vụ Đông theo rà soát, điều chỉnh của các huyện, thành phố tính đến kỳ báo cáo ngày 20/11/2018 là: 15.341,43 ha, đạt 80,74% kế hoạch, bằng 92,68% so với cùng kỳ.
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 09-11-2018
09/11/2018
Vụ Đông 2018: - Diện tích gieo trồng vụ Đông tính đến kỳ báo cáo ngày 09/11/2018 là: 15.419,73 ha, đạt 81,16% kế hoạch, bằng 93,98% so với cùng kỳ.Trong đó:
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 30-10-2018
30/10/2018
Vụ Đông 2018: - Diện tích gieo trồng vụ Đông tính đến kỳ báo cáo ngày 30/10/2018 là: 14.470,59 ha, đạt 76,16% kế hoạch, bằng 93,58% so với cùng kỳ.Trong đó:
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 19-10-2018
19/10/2018
Vụ Đông 2018: - Diện tích gieo trồng vụ Đông tính đến kỳ báo cáo ngày 19/10/2018 là: 13.543,52 ha, đạt 71,28% kế hoạch, bằng 94,52% so với cùng kỳ.Trong đó:
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 10-10-2018
10/10/2018
Vụ Mùa 2018: - Diện tích gieo trồng vụ Mùa tính đến kỳ báo cáo ngày 10/10/2018 là: 31.530,07 ha, đạt 98,13% kế hoạch, bằng 95,87% so với cùng kỳ.Trong đó:
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 30-09-2018
30/09/2018
Vụ Mùa 2018: - Diện tích gieo trồng vụ Mùa tính đến kỳ báo cáo ngày 30/09/2018 là: 31.530,07 ha, đạt 98,13% kế hoạch, bằng 94,87% so với cùng kỳ.Trong đó:
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Dịch bệnh, BVTV


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website