Trồng trọt

Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 10-06-2018
10/06/2018
Vụ Xuân 2018: Diện tích gieo trồng vụ Xuân tính đến kỳ báo cáo ngày 10/06/2018 là: 40.639,28ha, đạt 96,76% so với KH, bằng 99,65% so với cùng kỳ. Trong đó:
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 30-05-2018
30/05/2018
Vụ Xuân 2018: Diện tích gieo trồng vụ Xuân tính đến kỳ báo cáo ngày 30/05/2018 là: 40.434,88ha, đạt 96,27% so với KH, bằng 98,59% so với cùng kỳ. Trong đó:
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-05-2018
20/05/2018
Vụ Xuân 2018: Diện tích gieo trồng vụ Xuân tính đến kỳ báo cáo ngày 20/05/2018 là: 40.424,28ha, đạt 96,25% so với KH, bằng 98,51% so với cùng kỳ. Trong đó:
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 10-05-2018
10/05/2018
Vụ Xuân 2018: Diện tích gieo trồng vụ Xuân tính đến kỳ báo cáo ngày 10/05/2018 là: 40.340,73ha, đạt 96,05% so với KH, bằng 98,19% so với cùng kỳ. Trong đó:
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 30 -04-2018
30/04/2018
Vụ Xuân 2018: Diện tích gieo trồng vụ Xuân tính đến kỳ báo cáo ngày 30/04/2018 là: 40.159,65ha, đạt 98,58% so với KH, bằng 95,62% so với cùng kỳ. Trong đó:
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20 -04-2018
20/04/2018
Vụ Xuân 2018: Diện tích gieo trồng vụ Xuân tính đến kỳ báo cáo ngày 20/04/2018 là: 40.142,30ha, đạt 95,58% so với KH, bằng 98,62% so với cùng kỳ. Trong đó:
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 10 -04-2018
10/04/2018
Vụ Xuân 2018: Diện tích gieo trồng vụ Xuân tính đến kỳ báo cáo ngày 10/04/2018 là: 40.0244,37ha, đạt 95,30% so với KH, bằng 100,23% so với cùng kỳ. Trong đó:
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Dịch bệnh, BVTV


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website