Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày ngày 21 tháng 01 năm 2016


 

Ngày đăng: 27/04/2016 Tác giả: VP Trung Ương Đảng - Số lần được xem: 632

Văn bản mới


DOWN VIJ TRUC THUOC


Thời tiết