Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020


 

Ngày đăng: 27/04/2016 Tác giả: Văn phòng Trung Ương Đảng - Số lần được xem: 601

Văn bản mới


DOWN VIJ TRUC THUOC


Thời tiết