Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ chính trị ngày 22/4/2016, Về Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng


 

Ngày đăng: 29/04/2016 Tác giả: Văn phòng Trung Ương Đảng - Số lần được xem: 608

Văn bản mới


DOWN VIJ TRUC THUOC


Thời tiết