Báo cáo số 36-BC/TU ngày 6/5/2016, KQ thực hiện chỉ thị 33-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản


 

Ngày đăng: 11/05/2016 Tác giả: Văn phòng tỉnh ủy - Số lần được xem: 596

Văn bản mới


DOWN VIJ TRUC THUOC


Thời tiết