Tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho người dân tham gia thực hiện Chương trình Nước sạch và VS nông thôn tại xã Yên Lập huyện Vĩnh Tường
25/12/2017
Thực hiện Quyết định số 205/QĐ-SNN&PTNT ngày 19/4/2017 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt dự toán vốn sự nghiệp Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng thế giới tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017;...
    Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về nước sạch và VS nông thôn tại xã Yên Lập huyện Vĩnh Tường năm 2017
25/12/2017
Thực hiện Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh và Kế hoạch thực hiện số 242/TTNS&VSMTNT-HLTT ngày 29/9/2017 của Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn.
    Tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho người dân tham gia thực hiện Chương trình Nước sạch và VS nông thôn tại xã Lý Nhân huyện Vĩnh Tường
25/12/2017
Thực hiện Quyết định số 205/QĐ-SNN&PTNT ngày 19/4/2017 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc phê duyệt dự toán vốn sự nghiệp Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng thế giới tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017;...
    Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về nước sạch và VS nông thôn tại xã Lý Nhân huyện Vĩnh Tường năm 2017
25/12/2017
Thực hiện Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh và Kế hoạch thực hiện số 242/TTNS&VSMTNT-HLTT ngày 29/9/2017 của Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn.
    Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về nước sạch và VS nông thôn tại xã Cao Đại huyện Vĩnh Tường năm 2017
25/12/2017
Thực hiện Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh và Kế hoạch thực hiện số 242/TTNS&VSMTNT-HLTT ngày 29/9/2017 của Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn.
Xem tất cả »

Văn bản mớiĐơn vị trực thuộc


Thời tiết