Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018

Thông báo công nhận kết quả điểm thi tuyển và danh sách dự kiến trúng tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018
04/07/2018
Thông báo công nhận kết quả điểm thi tuyển và danh sách dự kiến trúng tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018
Xem chi tiết »
Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc năm 2018
18/06/2018
Thông báo kết quả điểm thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc năm 2018
Xem chi tiết »
Thông báo đề cương ôn tập thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018
14/05/2018
Thông báo đề cương ôn tập thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018
Xem chi tiết »
Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc
17/05/2018
Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc
Xem chi tiết »
Thông báo Danh sách thí sinh được miễn môn thi điều kiện, thi tuyển viên chức 2018
17/05/2018
Thông báo Danh sách thí sinh được miễn môn thi điều kiện, thi tuyển viên chức 2018
Xem chi tiết »
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018
10/05/2018
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018
Xem chi tiết »
Thông báo về việc hướng dẫn ôn tập thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc năm 2018
09/05/2018
Thông báo về việc hướng dẫn ôn tập thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc năm 2018
Xem chi tiết »
Hồ sơ thi tuyển viên chức năm 2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc
04/04/2018
Hồ sơ thi tuyển viên chức năm 2018 của Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc
Xem chi tiết »
Chỉ tiêu, cơ cấu, điều kiện thi tuyển viên chức năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc
04/04/2018
Chỉ tiêu, cơ cấu, điều kiện thi tuyển viên chức năm 2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc
Xem chi tiết »
Thông báo thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm2018
03/04/2018
Thông báo thi tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm2018
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày: