Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-3-2017


1. Vụ Xuân:                 

 - Diện tích gieo trồng vụ Xuân tính đến ngày 20/03/2017 là: 39709,01 ha đạt 105,55% so với KH, bằng 122,18% so với cùng kỳ. Trong đó:

* Cây Lúa:

 - Diện tích đã cấy, gieo thẳng là: 31.144,07 ha, đạt 103,09% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1.394,34 ha; Phúc Yên 2.062,22 ha; Lập Thạch: 4.119,60 ha; Sông Lô: 3.040,0 ha, Tam Dương: 3.200,0 ha; Tam Đảo: 2.082,0 ha; Bình Xuyên: 4.155,0 ha, Yên Lạc: 4.760,91 ha, Vĩnh Tường: 6.330,0 ha);

- Diện tích lúa đứng cái - làm đòng là: 4.250,0 ha (Vĩnh Yên: 20 ha; Phúc Yên 120,0 ha; Sông Lô: 1.100,0ha; Tam Dương: 100ha; Tam Đảo: 1.430,0ha; Bình Xuyên: 735 ha; Yên Lạc: 375 ha; Vĩnh Tường 370 ha.)

 * Cây ngô: Diện tích gieo trồng: 2.668,19 ha, đạt 106,73% so với KH, bằng 116,44% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 169,0ha; Lập Thạch: 188,30 ha; Sông Lô: 515,70 ha; Tam Dương: 34 ha; Tam Đảo: 26,00 ha; Bình Xuyên: 120,00  ha; Yên Lạc: 795,20 ha; Vĩnh Tường: 820,0 ha);

* Các loại cây chất bột: Diện tích gieo trồng 1.226,90 ha đạt 68,16% so với KH, bằng 84,06% so với cùng kỳ. Trong đó:

 - Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng 226,70 ha đạt 75,57% so với KH, bằng 71,88% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 2,50ha; Phúc Yên: 16,00 ha; Lập Thạch: 82,30 ha; Sông Lô: 19,80 ha; Tam Dương 37 ha; Tam Đảo: 64,00 ha; Yên Lạc: 1,8ha; Vĩnh Tường: 3,3 ha ).

- Cây sắn: Diện tích gieo trồng 986,20 ha đạt 65,75% so với KH, bằng 87,34% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 2,5 ha; Lập Thạch: 777,7 ha; Sông Lô 120,0 ha; Tam Đảo 86,00 ha).

* Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng 1.839,44 ha đạt 71,02 % so với KH, bằng 97,94% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 34,08 ha; Phúc Yên 186,10 ha; Lập Thạch 199,7 ha; Sông Lô: 196,23 ha; Tam Dương: 215,00 ha; Tam Đảo: 69,86 ha; Bình Xuyên: 180,0 ha; Yên Lạc 226,87 ha; Vĩnh Tường 531,60 ha).

Trong đó: - Cây rau các loại diện tích gieo trồng 1.768,56 ha đạt 70,74 % so với KH, bằng 96,04% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 34,08 ha; Phúc Yên 167,30 ha; Lập Thạch 175,0 ha; Sông Lô: 182,17 ha; Tam Dương: 215,00 ha; Tam Đảo: 56,54 ha; Bình Xuyên: 180,0 ha; Yên Lạc 226,87 ha; Vĩnh Tường 531,60 ha).

 - Cây đậu các loại: Diện tích gieo trồng 70,88 ha đạt 78,76 % so với KH, bằng 193,03% so với cùng kỳ (Phúc Yên 18,8 ha; Lập Thạch: 24,7 ha; Sông Lô 14,06 ha; Tam Đảo 13,32 ha).

 - Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 1.949,15 ha, bằng 95,73% so với cùng  kỳ. Trong đó:

 * Cây lạc: Diện tích gieo trồng: 1.767,25 ha, đạt 76,84% so với KH, bằng 93,40% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1,5 ha; Phúc Yên 31,0 ha; Lập Thạch: 700,60 ha; Sông Lô: 466,45ha; Tam Dương 79 ha; Tam Đảo: 33,0 ha; Bình Xuyên 123,0 ha; Yên Lạc 189,20 ha; Vĩnh Tường 143,5 ha).

* Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng: 181,9 ha đạt 60,63 % so với KH, bằng 126,32% so với cùng kỳ (Phúc Yên 7,5 ha; Lập Thạch: 79,8 ha; Tam Dương 11,0 ha; Tam Đảo: 53 ha;  Bình Xuyên 15,0 ha; Yên Lạc 13,60 ha; Vĩnh Tường 2,0 ha).

- Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 881,25 ha bằng 82,79% so với cùng kỳ. Trong đó:

* Cây thức ăn gia súc: Diện tích gieo trồng 657,20 ha đạt 65,72% so với KH, bằng 100,7% so với cùng kỳ (Lập Thạch 229,90 ha; Sông Lô 54 ha; Tam Đảo: 18,0 ha; Yên Lạc 55,3 ha; Vĩnh Tường 300 ha).

* Hoa cây cảnh: Diện tích gieo trồng 4,45 ha, đạt 4,45% so với KH, bằng 15,84% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 2,00ha; Tam Đảo: 0,45 ha; Vĩnh Tường 2,0ha).

* Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 219,6ha, đạt 32,29% so với KH, bằng 57,22% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 15ha; Lập Thạch 179,10 ha; Tam Đảo: 8,0 ha; Yên Lạc 6,9 ha; Vĩnh Tường 10,6 ha).

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 15/03- 21/03/2017):

Cây lúa:

- Trên lúa Xuân sớm:

- Rầy cám lứa 1 (tuổi 1, 2, 3) rộ diện ổ trên diện tích lúa chân ruộng trũng; mật độ phổ biến 100-150 con/m2, cao 1.000-1.500 con/m2 (Xuân Lôi, Tiên Lữ - Lập Thạch), cục bộ 2.000 con/m2 (Tam Sơn, Đồng Thịnh, Đồng Quế - Sông Lô).

 - Sâu đục thân 5 vạch, cú mèo (chủ yếu tuổi 1,2,3) hại rải rác; tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,4-0,6%, cao 1-2%.

 - Sâu cuốn lá nhỏ (tuổi 3,4,5, trưởng thành) hại cục bộ; mật độ phổ biến 0,2-0,5 con/m2, cao 3-5 con/m2 (Sông Lô, Vĩnh Tường, Lập Thạch).

- Bệnh đạo ôn hại diện trung bình, tỷ lệ lá hại phổ biến 5-7%, cao 30%, cục bộ >50% (Tam Sơn, Yên Thạch - Sông Lô).

- Chuột hại cục bộ những nơi cạn nước, gần bờ mương, ven bờ gần đường đi. Tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,5-1%, cao 3-5%, cục bộ 15-20% (Thanh Lãng, Hương Canh, Tân Phong - Bình Xuyên; Xuân Lôi, Tử Du, Liên Hòa - Lập Thạch).

- Sâu đục thân lúa 2 chấm: mật độ ổ trứng trung bình 0,001-0,003 ổ/m2, cao 0,03-0,05 ổ/m2, cục bộ 0,1 ổ/m2. Trưởng thành ra rải rác mật độ phổ biến 0,005-0,01 con/m2, cao 0,01-0,03 con/m2 (Lập Thạch).

 - Trên lúa Xuân muộn:

- Bệnh khô vằn hại cục bộ một số diện tích cấy dày, bón thừa đạm, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,1-0,2%, cao 1-2%, cục bộ 10% (Cao Minh - Phúc Yên).

- Sâu đục thân 5 vạch, cú mèo, 2 chấm gây hại rải rác, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,5-1%, cao 5 % (Cao Minh, Ngọc Thanh - Phúc Yên).

 - Chuột hại rải rác, tỷ lệ dảnh hại phổ biến 0,5-1%, cao 5-6%, cục bộ >10% (Cao Minh, Nam Viêm - Phúc Yên; Hương Canh, Thanh Lãng, Quất Lưu - Bình Xuyên).

 - Ngoài ra, sâu cuốn lá nhỏ, ruồi đục lá hại rải rác.

Cây rau màu:

* Cây ngô:

 - Sâu ăn lá hại rải rác, mật độ phổ biến 0,1-0,2 con/m2, cao 0,5-1 con/m2  (Yên Lạc).

 - Bệnh khô vằn hại rải rác, tỷ lệ cây hại phổ biến 0,1-0,2%, cao 8% (Vĩnh Tường).

* Trên cây lạc: Sâu khoang, bệnh héo xanh vi khuẩn gây hại rải rác.

Cây rau:

- Trên rau họ thập tự: Bọ nhảy hại cục bộ trên rau ăn lá, mật độ phổ biến 3-5 con/m2, cao 30 con/m2 (Bình Xuyên). Ngoài ra sâu xanh, bệnh thối nhũn, bệnh sương mai hại rải rác.

- Trên cây dưa chuột: Bệnh sương mai hại nhẹ một số diện tích đang cho thu hoạch, tỷ lệ lá hại phổ biến 5-7%, cao 15% (Phúc Yên).

Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 22/03-28/03/2017:

*Cây Lúa:

- Trà lúa Xuân sớm: Sâu đục thân, chuột tiếp tục gia tăng gây hại cục bộ. Bệnh đạo ôn (Sông Lô, Lập Thạch) tiếp tục, phát sinh, phát triển mạnh, nhất là đạo ôn cổ bông; rầy cám lứa 1 tiếp tục gây hại diện ổ, cần phòng trừ kịp thời những nơi có mật độ cao > 750 c/m2 (huyện SôngLô và Lập Thạch chú ý chỉ đạo phòng trừ kịp thời).

- Trà lúa Xuân muộn: Sâu cuốn lá, sâu đục thân, chuột, bệnh khô vằn tiếp tục phát sinh gây hại nhẹ rải rác.

 Trên cây màu:

 - Trên cây ngô: Sâu xám, bệnh khô vằn tiếp tục gây hại rải rác.

- Trên cây lạc: Bệnh héo xanh vi khuẩn, sâu khoang tiếp tục gây hại rải rác.

Trên cây rau:

- Trên rau họ thập tự: Bọ nhảy, sâu xanh tiếp tục gia tăng gây hại; bệnh thối nhũn, bệnh sương mai gây hại cục bộ.

- Trên cây dưa chuột: Bọ phấn, bệnh sương mai tiếp tục gia tăng gây hại.

- Trên cây su su: Bệnh sương mai tiếp tục gia tăng gây hại cục bộ.

Trên cây ăn quả: Bệnh sương mai, nhện lông nhung tiếp tục phát triển gây hại rải rác.

Trạm Trồng trọt và BVTV phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp PTNT (phòng Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn chỉ đạo, hướng dẫn nông dân:

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các ổ dịch rầy trên lúa Xuân sớm, bệnh đạo ôn, sâu đục thân để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Các huyện, thành, thị có diện tích lúa Xuân sớm, đặc biệt là Sông Lô, Lập Thạch cần khoanh vùng các diện tích lúa bị nhiễm rầy cao >750 c/m2 và bị nhiễm đạo ôn lá >20 % chỉ đạo nông dân phun thuốc đặc hiệu từ nay đến 05/4 kịp thời, hiệu quả.

- Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo các đối tượng sâu bệnh khác trên các cây trồng. Tập trung điều tra bổ sung sâu bệnh hại lúa từ nay đến cuối tháng 3 kịp thời dự báo cao điểm sâu bệnh hại trong tháng 4.

- Thực hiện tốt công tác quản lý việc buôn bán và sử dụng vật tư nông nghiệp, thuốc BVTV, kiểm dịch thực vật nội địa trên địa bàn tỉnh.

- Đối với diện tích lúa Xuân sớm đang bị sâu đục thân gây hại đề nghị đưa nước vào ruộng và phòng trừ ngay bằng cách: cắt bỏ dảnh héo,  phun thuốc Virtako 40 EC, Patox 90 WP hoặc rắc thuốc hạt như: Basudin 10H, Vibam 5H, Regent 3G,…

 - Đối với diện tích nhiễm bệnh đạo ôn lá tiếp tục phòng trừ bằng thuốc đặc hiệu như: New Hinosan 30EC, Fu-Amy 40EC, Fuji - one 40EC, Katana 20SC ... để hạn chế bệnh đạo ôn cổ bông phun trước trỗ 5 -7 ngày và những diện tích có đạo ôn lá hại >20 % phải phun lại lần 2 cách lần 1 5 -7 ngày..

- Phun thuốc phòng trừ khi mật độ rầy trên 750 con/m2, sử dụng một trong các loại thuốc đặc hiệu sau: Chess 50WG, Rockest 555EC, Mydan, Victory 585EC, Wusso 550EC… Nếu mật độ rầy cao trên 3.000 con, cần phun nhắc lại lần 2 cách lần 1 từ 2 - 3 ngày.

* Chú ý: Khi phun, rắc thuốc cần sử dụng đúng hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất

- Tích cực sử dụng các biện pháp thủ công như: sử dụng bẫy màu vàng diệt bọ phấn, bọ trĩ trên ruộng rau màu; bả chua ngọt diệt trưởng thành sâu khoang, sâu xám trên cây rau, màu và sử dụng thuốc vi sinh nhằm hạn chế sâu bệnh phát sinh gây hại cây trồng./.

Ngày đăng: 20/03/2017 Tác giả: PTK - Số lần được xem: 411

Thống kê tiến độ sản xuất


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website