Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-6-2017


 1. Vụ Xuân:            

 - Diện tích gieo trồng vụ Xuân tính đến ngày 20/06/2017 là: 40.795,76ha đạt 97,13% so với KH, bằng 121,59% so với cùng kỳ. Trong đó:

* Cây Lúa:

 - Diện tích đã cấy, gieo thẳng là: 31.240,48ha, bằng 100,51% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1.394,34 ha; Phúc Yên 2.062,22 ha; Lập Thạch: 4.119,60 ha; Sông Lô: 2.950,05 ha, Tam Dương: 3.356,06 ha (Trại giống Mai Nham - Trung tâm Giống cây trồng 18,2 ha); Tam Đảo: 2.082,0 ha; Bình Xuyên: 4.155,0 ha, Yên Lạc: 4.759,91 ha, Vĩnh Tường: 6.361,3 ha (Trại giống Vũ Di - Trung tấm Giống cây trồng 18,2ha);

- Diện tích lúa làm đòng là: 31.240,48 ha, bằng 100,51% so với cùng kỳ.

- Diện tích lúa trỗ là: 31.240,48 ha, bằng 100,51% so với cùng kỳ.

- Diện tích đã cho thu hoạch: 31.240,48 ha, bằng 102,88% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1.394,34 ha; Phúc Yên: 2.062,22 ha; Lập Thạch: 4.119,60 ha; Sông Lô: 2.950,05ha; Tam Dương: 3.356,06 ha (Trại giống Mai Nham - Trung tâm Giống cây trồng 18,2ha) ; Tam Đảo: 2.082,0ha; Bình Xuyên: 4.155,0ha; Yên Lạc: 4.759,91 ha; Vĩnh Tường: 6.361,30ha, (Trại giống Mai Nham - Trung tâm Giống cây trồng 18,2ha).

* Cây ngô: Diện tích gieo trồng: 2.714,04 ha, đạt 108,56% so với KH, bằng 109,86% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 169,6ha; Lập Thạch: 188,30 ha; Sông Lô: 493,23 ha; Tam Dương: 53,41 ha; Tam Đảo: 38,00 ha; Bình Xuyên: 120,00  ha; Yên Lạc: 795,20 ha; Vĩnh Tường: 856,30 ha);

- Diện tích đã cho thu hoạch: 2.615,81 ha, bằng 121,88% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 169,6; Lập Thạch: 188,30ha; Sông Lô: 400,0ha; Tam Dương: 53,41ha; Tam Đảo: 38,0ha; Bình Xuyên: 115,0ha; Yên Lạc: 795,20ha; Vĩnh Tường: 856,30 ha).

* Các loại cây chất bột: Diện tích gieo trồng 1.798,46 ha đạt 99,91% so với KH, bằng 83,46% so với cùng kỳ. Trong đó:

 - Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng 278,61ha đạt 92,87% so với KH, bằng 76,44% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 2,50ha; Phúc Yên: 14,60 ha; Lập Thạch: 82,30 ha; Sông Lô: 25,58 ha; Tam Dương 45,83 ha; Tam Đảo: 102,00 ha; Yên Lạc: 1,8ha; Vĩnh Tường: 4,0 ha ).

 - Diện tích đã cho thu hoạch: 253,03 ha, bằng 69,42% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 2,5ha; Phúc Yên: 14,6ha; Lập Thạch: 82,30ha; Tam Dương: 45,83ha; Tam Đảo: 102,0ha; Yên Lạc: 1,8ha; Vĩnh Tường: 4,0ha).

* Cây sắn: Diện tích gieo trồng 1.494,26 ha đạt 99,62% so với KH, bằng 84,24% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 4,2 ha; Lập Thạch: 777,7 ha; Sông Lô 626,36 ha; Tam Đảo 86,00 ha).

- Diện tích đã cho thu hoạch: 90,20 ha (Phúc Yên: 4,2ha; Tam Đảo: 86,0ha).

 * Cây chất bột khác: 25,59 ha, bằng 156,61% so với cùng kỳ ( Phúc Yên 11 ha; Sông Lô 3,35 ha; Tam Dương: 6,04 ha; Vĩnh Tường 5,20 ha).

* Cây rau, đậu các loại: Diện tích gieo trồng 1.978,56ha đạt 76,39 % so với KH, bằng 96,05% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 48,90ha; Phúc Yên 239,32 ha; Lập Thạch 199,7 ha; Sông Lô: 220,02 ha; Tam Dương: 294,15 ha; Tam Đảo: 157,0ha; Bình Xuyên: 130,20 ha; Yên Lạc 226,87 ha; Vĩnh Tường 462,40 ha).

Trong đó: - Cây rau các loại diện tích gieo trồng 1.852,15 ha đạt 74,09% so với KH, bằng 93,08% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên 48,90 ha; Phúc Yên 220,52 ha; Lập Thạch 175,0 ha; Sông Lô:187,37 ha; Tam Dương: 289,22 ha; Tam Đảo: 111,67 ha; Bình Xuyên: 130,20 ha; Yên Lạc 226,87 ha; Vĩnh Tường 462,40 ha).

- Cây đậu các loại: Diện tích gieo trồng 126,41 ha đạt 140,46% so với KH, bằng 180,05% so với cùng kỳ (Phúc Yên 18,8 ha; Lập Thạch: 24,7 ha; Sông Lô 32,65ha; Tam Dương: 4,93 ha; Tam Đảo 45,33 ha).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 1.882,34 ha, bằng 86,15% so với cùng  kỳ. Trong đó:

 - Cây lạc: Diện tích gieo trồng: 1.692,59 ha, đạt 73,59% so với KH, bằng 83,38% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1,5 ha; Phúc Yên 31,0 ha; Lập Thạch: 700,60 ha; Sông Lô: 423,1ha; Tam Dương 87,19 ha; Tam Đảo: 65,0 ha; Bình Xuyên 123,0 ha; Yên Lạc 189,20 ha; Vĩnh Tường 72,0 ha);

- Diện tích đã thu hoạch: 1.562,66 ha  (Vĩnh Yên: 1,5ha; Phúc Yên: 31,0ha; Lập Thạch: 700,60 ha; Sông Lô: 296,17; Tam Dương: 87,19ha; Tam Đảo: 65,0ha; Bình Xuyên: 120,0ha; Yên Lạc: 189,2ha; Vĩnh Tường: 72,0ha).

- Cây đậu tương: Diện tích gieo trồng: 189,75 ha đạt 63,25 % so với KH, bằng 122,42% so với cùng kỳ (Phúc Yên 7,5 ha; Lập Thạch: 79,8 ha; Sông Lô: 2,0ha; Tam Dương 9,05 ha; Tam Đảo: 53 ha; Bình Xuyên 15,0 ha; Yên Lạc 13,60 ha; Vĩnh Tường 9,80 ha).

 - Diện tích đã thu hoạch: 189,75 ha đạt 63,25 % so với KH, bằng 122,42% so với cùng kỳ (Phúc Yên 7,5 ha; Lập Thạch: 79,8 ha; Sông Lô: 2,0ha; Tam Dương 9,05 ha; Tam Đảo: 53 ha; Bình Xuyên 15,0 ha; Yên Lạc 13,60 ha; Vĩnh Tường 9,80 ha).

* Cây hàng năm: Diện tích gieo trồng 1.181,88 ha bằng 94,60% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây thức ăn gia súc: Diện tích gieo trồng 854,53 ha đạt 85,48% so với KH, bằng 104,08% so với cùng kỳ (Lập Thạch 229,90 ha; Sông Lô 112,1 ha; Tam Dương: 58,23 ha; Tam Đảo: 49,0 ha; Yên Lạc 55,3 ha; Vĩnh Tường 350,3 ha).

- Hoa cây cảnh: Diện tích gieo trồng 15,55 ha, đạt 15,55% so với KH, bằng 36,08% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 2,00ha; Sông Lô: 3,0ha; Tam Đảo: 3,35 ha; Vĩnh Tường 7,20ha).

- Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 311,5ha, đạt 45,81% so với KH, bằng 80,91% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 15ha; Lập Thạch 179,10 ha; Sông Lô: 80,2 ha; Tam Đảo: 29,50 ha; Yên Lạc 6,9 ha; Vĩnh Tường 0,8 ha).

2. Vụ Mùa:

* Cây lúa: Diện tích gieo mạ tính đến ngày 20/6/2017 là: 871,47 ha, bằng 111,61% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 72,97 ha; Phúc Yên: 50,0 ha; Lập Thạch: 110,0ha; Sông Lô: 125,0ha; Tam Dương: 26,0ha; Tam Đảo: 55ha; Bình Xuyên: 145,0ha, Yên Lạc: 107,5ha; Vĩnh Tường: 180,0ha).

  -  Diện tích lúa đã cấy, gieo thẳng là: 5.586,0ha, bằng 140,89% so với cùng kỳ ( Vĩnh Yên: 251,0ha; Lập Thạch: 825,0ha; Sông Lô: 250,0ha; Tam Dương: 1.800,0ha; Tam Đảo: 1.890,0ha; Yên Lạc: 170,0ha; Vĩnh Tường: 400,0ha).

* Cây ngô: Diện tích gieo trồng 1.437,3ha đạt 84,55% KH, bằng 1.105,62% so với cùng kỳ (Sông Lô: 275,0ha; Tam Đảo: 12,3ha; Yên Lạc: 560,0ha; Vĩnh Tường: 590,0ha).

* Cây khoai lang: Diện tích gieo trồng 46,1 ha đạt 19,45% so với KH, bằng 922,00% so với cùng kỳ (Sông Lô: 15,0ha; Tam Đảo: 31,1ha).

* Cây rau đậu các loại: Diện tích gieo trồng 282,83ha, bằng 5.050,54% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây rau các loại: Diện tích gieo trồng 271,57ha, đạt 15,00% so với KH, bằng 4.849,46% so với cùng kỳ ( Vĩnh Yên: 12,0ha; Sông Lô: 60,0ha; Tam Đảo: 50,87ha; Yên Lạc: 148,7ha ).

* Cây có hạt chứa dầu: Diện tích gieo trồng 277,60ha, bằng 35,77% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Cây lạc: Diện tích gieo trồng 133,40ha, bằng 25,27% so với cùng kỳ (Sông Lô: 65,0ha; Tam Đảo: 23,0ha; Yên Lạc 45,4ha).

- Cây đậu tương:  Diện tích gieo trồng 144,20ha, bằng 58,15% so với cùng kỳ (Sông Lô: 55,0ha; Tam Đảo: 22,0ha; Yên Lạc 67,2ha).

* Cây hàng năm khác: Diện tích gieo trồng 234,46ha, đạt 24,0% so với KH, bằng 6.336,76% so với cùng kỳ (Phúc Yên: 59,0ha; Sông Lô: 35,0ha;  Tam Đảo: 29,86 ha; Yên Lạc: 110,6ha).

* Tình hình dịch hại 7 ngày qua (TB của Chi cục BVTV từ ngày 07/06- 13/06/2017):

Trưởng thành các loại sâu hại chính vào đèn (con/đèn/đêm): Sâu đục thân hai chấm 1,6 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 3 con (Bình Xuyên); sâu đục thân cú mèo 1,4 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 5 con (Bình Xuyên); rầy nâu 1,5 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 7 con (Sông Lô); sâu cuốn lá nhỏ 1 con (giảm so với kỳ trước), nơi cao 6 con (Sông Lô).

Cây lúa:

* Trên mạ Mùa sớm:

- Trưởng thành sâu đục thân 2 chấm lứa 3 ra rải rác, mật độ phổ biến 0,02-0,1 con/m2, cao 0,3-0,5 con/m2, cục bộ 1 con/m2 (Bình Xuyên).

- Rầy trưởng thành, mật độ phổ biến 10-15 con/m2, cục bộ 100 con/m2 (Tam Dương).

Cây rau:

- Trên cây rau họ thập tự: Bọ nhảy hại cục bộ nhẹ, mật độ phổ biến 2-3 con/m2, nơi cao 6-8 con/m2 (Vĩnh Yên, Tam Dương); sâu tơ, sâu khoang gây hại rải rác, mật độ thấp.

- Trên cây dưa chuột: Bệnh giả sương mai, phấn trắng, sâu xanh da láng gây hại rải rác.

* Dự báo tình hình dịch hại từ ngày 16/6-20/6/2017:

Trên mạ Mùa sớm: Trưởng thành, trứng sâu đục thân 2 chấm lứa 3 tiếp tục rộ. Sâu non nở và gây dảnh héo trên mạ tỷ lệ hại nơi cao 3-7 %.

Trên cây rau:

- Trên rau họ thập tự: Sâu khoang, sâu tơ, bọ nhảy tiếp tục gia tăng gây hại ở mức nhẹ - trung bình.

- Trên cây dưa chuột: Bệnh sương mai, giả sương mai, héo xanh, phấn trắng gia tăng gây hại trong điều kiện mưa nhiều.

Trạm Trồng trọt và BVTV các huyện, thành, thị tăng cường phối hợp chặt chẽ với phòng Nông nghiệp&PTNT (phòng Kinh tế), trạm Khuyến nông trên địa bàn đôn đốc, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, HTX dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn nông dân:

- Tích cực làm đất cày vùi gốc rạ để hạn chế nguồn sâu, bệnh chuyển sang vụ Mùa gây hại; chuẩn bị đầy đủ giống, phân bón, thuốc BVTV để tổ chức sản xuất vụ Mùa đảm bảo kế hoạch.

 - Gieo mạ đảm bảo đúng khung lịch thời vụ theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp. Gieo thẳng 10-15/6, trà lúa mùa trung gieo từ ngày 15 - 20/6.

- Chủ động phun phòng trừ sâu đục thân, rầy nâu, sâu cuốn lá trên mạ trước khi cấy bằng một trong số các loại thuốc sau: Virtako 40WG, Regent 800WG, Tango 800WG,..

 - Những diện tích đất bị chua: trước khi cấy cần bón 20-30kg vôi bột/1 sào tăng cường bón phân hữu cơ, phân lân super để khử chua, hạn chế bệnh nghẹt rễ, vàng lá sinh lý. 

 - Đối với cây rau khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc sinh học, thảo mộc để phun trừ các đối tượng sâu, bệnh gây hại đảm bảo an toàn cho người sử dụng, ít ảnh hưởng đến môi trường.

 - Thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo các đối tượng sâu bệnh hại khác trên các loại cây trồng, kịp thời chỉ đạo phòng trừ khi đến ngưỡng.

- Quản lý chặt chẽ việc buôn bán giống, phân bón, thuốc BVTV trên địa bàn, kiểm dịch thực vật nội địa trên các giống cây trồng trong vụ Mùa. Không để tình trạng giống, phân bón, thuốc BVTV giả, kém chất lượng, ngoài danh mục được phép sử dụng ở Việt Nam bán trên địa bàn.

- Phun thuốc đặc hiệu khi sâu bệnh đến ngưỡng phòng trừ.

- Cày lật gốc rạ, ngâm giầm 7 - 10 ngày trước khi cày, bừa cấy.

- Thường xuyên tưới nước đảm bảo đủ ẩm cho mạ

- Sử dụng các loại bẫy lồng, bẫy dính, bẫy sập... bắt chuột; sử dụng bẫy màu vàng diệt bọ phấn, bọ trĩ trên ruộng rau màu; bả chua ngọt diệt trưởng thành sâu khoang, sâu xám trên cây rau, màu nhằm hạn chế sâu bệnh phát sinh gây hại cây trồng./.

Ngày đăng: 20/06/2017 Tác giả: PTK - Số lần được xem: 576

Thống kê tiến độ sản xuất


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website