Tiến độ sản xuất trồng trọt

Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-8-2017
20/08/2017
Diện tích lúa đã cấy, gieo thẳng là: 26.866,25ha, bằng 96,63% so với cùng kỳ ( Vĩnh Yên: 1.121,42ha; Phúc Yên: 2.066,60ha; Lập Thạch: 3.040,49ha; Sông Lô: 2.347,18ha; Tam Dương: 3.357,16ha (Trại giống Mai Nham - Trung tâm Giống cây trồng 20,16ha); Tam Đảo: 2.526,90ha;..
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-7-2017
20/07/2017
1. Vụ Mùa: - Diện tích gieo trồng vụ Mùa tính đến ngày 20/7/2017 là: 32.062,85 ha, đạt 97,16% so với KH, bằng 98,33% so với cùng kỳ. Trong đó
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-6-2017
20/06/2017
- Diện tích đã cấy, gieo thẳng là: 31.240,48ha, bằng 100,51% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1.394,34 ha; Phúc Yên 2.062,22 ha; Lập Thạch: 4.119,60 ha; Sông Lô: 2.950,05 ha, Tam Dương: 3.356,06 ha (Trại giống Mai Nham - Trung tâm Giống cây trồng 18,2 ha); Tam Đảo: 2.082,0 ha; Bình Xuyên: 4.155,0 ha, Yên Lạc: 4.759,91 ha, Vĩnh Tường: 6.361,3 ha (Trại giống Vũ Di - Trung tấm Giống cây trồng 18,2ha);
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-5-2017
20/05/2017
- Diện tích đã cấy, gieo thẳng là: 31.329,98ha, bằng 101,72% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1.394,34 ha; Phúc Yên 2.062,22 ha; Lập Thạch: 4.119,60 ha; Sông Lô: 3.052,65 ha, Tam Dương: 3.356,06 ha (Trại giống Mai Nham - Trung tâm Giống cây trồng 18,2 ha); Tam Đảo: 2.082,0 ha; Bình Xuyên: 4.155,0 ha, Yên Lạc: 4.759,91 ha, Vĩnh Tường: 6.348,2 ha (Trại giống Vũ Di - Trung tấm Giống cây trồng 18,2ha);
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-4-2017
20/04/2017
- Diện tích đã cấy, gieo thẳng là: 31.192,12ha, bằng 102,40% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1.394,34 ha; Phúc Yên 2.062,22 ha; Lập Thạch: 4.119,60 ha; Sông Lô: 3.052,65 ha, Tam Dương: 3.218,2 ha (Trại giống Mai Nham - Trung tâm Giống cây trồng 18,2 ha);..
Xem chi tiết »
Thông tin tiến độ sản xuất nông nghiệp kỳ 20-3-2017
20/03/2017
- Diện tích đã cấy, gieo thẳng là: 31.144,07 ha, đạt 103,09% so với cùng kỳ (Vĩnh Yên: 1.394,34 ha; Phúc Yên 2.062,22 ha; Lập Thạch: 4.119,60 ha; Sông Lô: 3.040,0 ha, Tam Dương: 3.200,0 ha; Tam Đảo: 2.082,0 ha; Bình Xuyên: 4.155,0 ha, Yên Lạc: 4.760,91 ha, Vĩnh Tường: 6.330,0 ha);..
Xem chi tiết »
Đăng từ ngày: Đến ngày:

Thống kê tiến độ sản xuất


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website