LĨNH VỰC TTHC

Cấp ban hành

Dịch vụ công trực tuyến

Tìm kiếm thủ tục hành chính
Từ khóa
Lĩnh vực TTHC
Cơ quan ban hành
Cấp ban hành
Thời gian ban hành

Danh sách thủ tục hành chính(98)

STT Tên thủ tục Thời gian ban hành Tải về
1 Thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu 16/03/2018
2 Thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm (HSQT), hồ sơ dự sơ tuyển (HSDST), danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 16/03/2018
3 Thủ tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu 16/03/2018
4 Xét công nhận người có công đưa nghề mới vào phát triển tại tỉnh (TTHC đặc thù) 16/03/2018
5 Xét công nhận thợ giỏi (TTHC đặc thù) 16/03/2018
6 Xét công nhận nghệ nhân (TTHC đặc thù) 16/03/2018
7 Xét công nhận làng nghề truyền thống (TTHC đặc thù) 16/03/2018
8 Xét công nhận nghề truyền thống (TTHC đặc thù) 16/03/2018
9 Xét công nhận làng nghề (TTHC đặc thù) 16/03/2018
10 Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh 16/03/2018