Bản tự công bố sản phẩm chất lượng Trà hoa vàng
03/05/2019
Bản tự công bố sản phẩm chất lượng Trà hoa vàng
QCVN 8-3:2012/BYT
28/09/2018
QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực phẩm
QCVN 8-1:2011/BYT
28/09/2018
QCVN 8-1:2011/BYT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm
Phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản
07/09/2018
Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-QLCL ngày 08/6/2018 của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Vĩnh Phúc về việc thực hiện Dự án an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số.
Xem tất cả »