Công văn số 1894/SNN&PTNT-TCCB, V/v giải quyết chế độ, chính sách và thực hiện báo cáo thống kê quản lý, sử dụng công chức, viên chức và các biểu mẫu liên quan


Ngày đăng: 24/10/2019 Tác giả: Phòng TCCB - Số lần được xem: 236

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website