Chương trình khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025


Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3016/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025. Với mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vựcnông nghiệp để thích ứng với các điều kiện sinh thái, khí hậu tạo ra lợi thế so sánh các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.

Chuyển mục tiêu sản xuất nông nghiệp từ gia tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng, tạo ra giá trị gia tăng cao và bền vững. Đồng thời nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản có lợi thế; góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho dân cư nông thôn; đảm bảo an ninh lương thực, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng ngành Nông nghiệp giai đoạn 2020-2025. Theo đó nội dung chương trình tập chung vào một số công việc cụ thể:

- Tập huấn TOT: Tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và bảo quản chế biến cho cán bộ khuyến nông, cán bộ kỹ thuật HTX, nông dân điển hình…; quy mô 150 lớp, với khoảng 4.500 người (30 người/lớp).

- Xây dựng và nhân rộng mô hình trình diễn

+ Lĩnh vực trồng trọt, xây dựng 4 mô hình: Mô hình chuyển đổi cây vườn tạp, cây lâm nghiệp, cây lúa, cây sắn kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả; mô hình thâm canh cây ăn quả; mô hình chuỗi sản xuất, tiêu thụ sản phẩm rau quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP; mô hình mạ khay và cấy máy trong sản xuất lúa.

+ Lĩnh vực chăn nuôi, xây dựng 6 mô hình: Phát triển chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi gà; Phát triển chuỗi sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi lợn thương phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP; mô hình phát triển chăn nuôi đại gia súc theo hướng nâng cao giá trị; mô hình phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm ứng dụng công nghệ cao; mô hình trồng cỏ chất lượng cao và chế biến thức ăn thô xanh phục vụ chăn nuôi bò sữa cao sản; xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.

+ Lĩnh vực thủy sản, xây dựng 3 mô hình: Mô hình thủy sản ứng dụng công nghệ mới; mô hình nuôi thủy sản thâm canh gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm; mô hình nuôi cá lồng giá trị cao gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm.

+ Lĩnh vực lâm nghiệp, xây dựng 2 mô hình: Phát triển cây gỗ lớn (giống mới) trên đất rừng sản xuất; trồng và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng.

+ Lĩnh vực bảo quản chế biến, xây dựng 2 mô hình: Mô hình chế biến các sản phẩm làm từ thịt gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn thực phẩm; mô hình khu kinh doanh nông sản, thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh.

- Tổng kinh phí và định mức hỗ trợ:

+ Tổng kinh phí thực hiện là 332.248,7 triệu đồng, trong đó: Ngân sách nhà nước hỗ trợ là 163.502,0 triệu đồng và vốn đối ứng của người dân là 168.746,7 triệu đồng.

+ Định mức hỗ trợ được áp dụng theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ về khuyến nông và các văn bản có liên quan.

+ Phân kỳ kinh phí nhà nước hỗ trợ: Năm 2020 là 1.125,0 triệu đồng; năm 2021 là 32.881,6 triệu đồng;năm 2022 là 32.881,6 triệu đồng;năm 2023 là 32.881,6 triệu đồng;năm 2024 là 31.866,1 triệu đồng;năm 2025 là 31.866,1 triệu đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được UBND tỉnh giao là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan tổ chức triển khai, thực hiện chương trình theo quy định./.

Ngày đăng: 04/12/2019 Tác giả: Ngọc Diệp - Số lần được xem: 217

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website