Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc, lần thứ V, giai đoạn 2020-2025


Sáng ngày 31/7/2020, Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến Sở Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; các đồng chí Phó Giám đốc Sở; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng các đoàn thể Sở và các đại biểu là những công chức, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua tại các đơn vị thuộc Sở.

Đồng chí Trần Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT cho các tập thể có thành tích xuất sắc tham gia thực hiện phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi sinh thời“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhât”, trong 5 năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT luôn xác định công tác thi đua, khen thưởng có vị trí quan trọng, vừa là động lực vừa là mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Trên cơ sở các phong trào thi đua do Bộ Nông nghiệp & PTNT, UBND tỉnh phát động, căn cứ chương trình, mục tiêu công tác hàng năm, Sở đã chú trọng và phát động nhiều phong trào thi đua thường xuyên và chuyên đề như: “Toàn ngành Nông nghiệp & PTNT chung sức thực hiện tái cơ cấu ngành và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới”, “Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hiện kỉ luật, kỉ cương hành chính”, “Vì một nền nông nghiệp Việt Nam chất lượng cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm”,”Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước với các lĩnh vực của ngành”,… Các phong trào thi đua đã được toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành hưởng ứng, tham gia tích cực, tạo động lực trong lao động, nghiên cứu và sản xuất đồng thời góp phần thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực công tác, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Đội văn nghệ Sở biểu diễn chào mừng hội nghị

Với phương châm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, phát triển bền vững và an toàn hiệu quả. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, giảm tỷ trọng trồng trọt. Tốc độ tăng GRGP nông, lâm nghiệp, thủy sản giai đoạn 2016-2020 bình quân ước đạt 1,93%/năm; giá trị sản xuất bình quân đạt 2,1%/năm.

Sản xuất trồng trọt của tỉnh chuyển dịch mạnh cơ cấu giống, cây trồng, mùa vụ theo hướng sản xuất hàng hóa, phù hợp với điều kiện các vùng sinh thái và địa phương trong tỉnh, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 (giá SS 2010) đạt 0,57%. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm giảm song với việc áp dụng các tiến bộ mới về giống, kỹ thuật canh tác nên năng suất các loại cây trồng đều tăng. Tỷ lệ giống lúa chất lượng đến nay đạt trên 70%. Đã hình thành được một số vùng sản xuất rau, quả an toàn thực phẩm theo quy trình VietGAP, nhiều vùng trồng trọt tập trung, có liên kết sản xuất và tiêu thụ như: Thanh long ruột đỏ Lập Thạch, Chuối tiêu hồng Yên Lạc, Su su Tam Đảo, Dưa chuột Tam Dương,…. Đây trở thành tiền đề để xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn trong thời gian tới.

Sản xuất chăn nuôi phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt chăn nuôi bò sữa và gia cầm trở thành thế mạnh của tỉnh. Các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi được áp dụng rộng rãi. Giá trị sản xuất chăn nuôi (giá SS 2010) giai đoạn 2016-2020 ước tăng bình quân 2,95%/năm. Hình thành được một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: chăn nuôi bò sữa Vĩnh Tường, Tam Đảo, Lập Thạch; chăn nuôi gia cầm chuyên trứng, chuyên thịt tại các xã thuộc huyện Tam Dương, Tam Đảo,…

Thủy sản từng bước được đa dạng hóa về chủng loại nuôi trồng, diện tích nuôi trồng đạt trên 6.900 ha. Giai đoạn 2016-2020, ước sản lượng thủy sản tăng bình quân 3,85%/năm; giá trị sản xuất ước bình quân tăng 3,5%/năm. Thu nhập, hiệu quả kinh tế và lợi nhuận của người dân được nâng lên rõ rệt.

Về lâm nghiệp, diện tích trồng rừng tập trung ước đạt 667ha/năm, diện tích trồng cây phân tán đạt 956 ha/năm, khoán bảo vệ rừng duy trì ở mức  9,76 ngàn ha/năm. Tỷ lệ che phủ rừng tăng từ 24,4% (năm 2016) lên 25% (năm 2020). Tốc độ tăng giá trị sản xuất (giá SS 2010) ước đtạ 3,98%/năm.

Công tác quản lý, xây dựng cơ bản , thủy lợi, đê điều và phòng chống lụt bão đưuọc chỉ đạo quyết liệt và kịp thời. Hạ tầng thủy lợi từng bước đưuọc tăng cường, củng cố theo hướng hiện đại. Công tác Phát triển nông thôn và Chương trình Nước sạch và VSMT nông thôn được triển khai đúng tiến độ và có hiệu quả.

Chương trình thi đua thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp được xem là điểm sáng của Nông nghiệp tỉnh nhà gia đoạn 2015-2020. Với trọng tâm là Nghị quyết 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh, các chính sách được ban hành thực sự đi vào cuộc sống, được nông dân đón nhận và mạnh dạn đầu tư sản xuất, góp phần chuyển biến tích cực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh; cơ cấu ngành chuyển dịch đúng hướng, đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn được cải thiện và nâng ao, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Trong 5 năm qua, Sở Nông nghiệp & PTNT được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Nhiều tập thể, cá nhân lập thành tích và được khen thưởng, trong đó: 01 cá nhân đưuọc Chủ tịch Nước CHXH Việt Nam tặng Huân chương lao động Hạng hai; 01 tập thể và 03 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 tập thể được tặng cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp & PTNT; 17 tập thể và 09 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT; 17 tập thể được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; 01 cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 18 tập thể được UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 10 lượt tập thể và 90 lượt cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 124 lượt tập thể và 666 lượt cá nhân được tặng giấy khen của Giám đốc Sở; 323 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 307 lượt tập thể và 2.611 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến.

Về phương hướng nhiệm vụ thi đua khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025, ngành Nông nghiệp & PTNT Vĩnh Phúc xác định: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân đạt 1,5-2%/năm, tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 25%; 70% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn 02/BYT. 100% các cơ quan thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ, Chỉ thị 11-CT/TU ngày 18/10/2012của Ban thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện tốt Luật thi đua, khen thưởng và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh: Để công tác thi đua, khen thưởng đảm bảo thiết thực và đạt hiệu quả cao, trong thời gian tới toàn ngành cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt những giải pháp sau: Thực hiện nghiêm chỉnh các văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước về công tác thi đua khen thưởng, tích cực hưởng ứng, thực hiện tốt các phòng trào thi đua yêu nước trên cơ sở bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị, nhằm giải quyết những khó khăn về sản xuất nông nghiệp, chăm lo, cải thiên đời sống cho nông dân, giải quyết việc làm, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, xóa đói giảm nghèo, vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2023. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng chuyên đề nhằm động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức đạt thành tích cao, phát hiện và nhân rộng gương người tốt, việc tốt. Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền và sự kết hợp chặt chẽ của toàn thể cán bộ để thi đua khen thưởng trở thành nội dung không thể thiếu trong chương trình công tác hàng năm của đơn vị. Thời gian tới ngành nông nghiệp &PTNT quyết tâm tạo ra không khí mới, thi đua sôi động trên các lĩnh vực lập thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành nông nghiệp & PTNT.

Đồng chí Trần Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 02 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019

Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia thực hiện phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2016-2020

Đồng chí Đinh Gia Thành, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc Sở tặng giấy khen của Giám đốc Sở cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm (2015-2020)

Đồng thời, hội nghị đã bầu đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V gồm 3 đồng chí: đồng chí Trần Thanh hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT; đồng chí Nguyễn Bá Tuệ, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt & BVTV; đồng chí Đỗ Huy Sự, Giám đốc Trung tâm Nước sạch & VSMT nông thôn./.

Ngày đăng: 03/08/2020 Tác giả: Nguyễn Xuân - Số lần được xem: 188

Tin tức


ĐƠN VỊ THUỘC CƠ SỞ


Liên kết website